Struktur

Period: 28 okt 2019 till 31 maj 2020

Finansiär: Tillväxtverket, Region Kronoberg, Region Jönköping

En bransch i förändring

 

Syfte

Förstudien har haft till syfte att sondera fram branschföretagens och samverkanspartners intresse, behov och utmaningar utifrån de förändringsområden vi identifierat samt de makrotrender som råder. Detta för att i nästa steg kunna ringa in de områden där fokus bör ligga för branschen framledes och de områden där Interior Cluster Sweden, i samverkan med branschen och andra aktörer, kan möjliggöra för företagen att nå ökad konkurrenskraft, ökad tillväxt och hållbar lönsamhet för svensk möbel- och inredningsbranschen. 

Mål

Målet har varit att med hjälp av resultatet från förstudien, i samverkan med branschen, göra en ERUF-ansökan där innovationsstödet ska främja innovations- och internationaliseringsinsatser med syfte att stärka svensk design- och möbelindustri. Att genom innovationsstöd få möjlighet till långsiktighet och repetition är av stor vikt för att aktiviteterna och insatserna ska ge effekt.

Resultat

Förstudien har gett bättre förståelse för:   
- Inom vilket/vilka förändringsområde(n) branschen och dess företag behöver mest kunskap och utveckling.  
- Vilka områden som kräver samverkan.   
- Vilka makrotrender som råder/kommer att råda.   
- Behov av opinionsbildning.   

Nedan följer några exempel på vad resultatet av aktiviteterna i förstudien har bekräftat och förtydligat:

Samverkan och omvärld
Möbel- och inredningsbranschen är en traditionell bransch som behöver bli horisontell och processorienterad genom hela värdekedjan. Det har gått bra länge men blivit mindre lönsam. Om industrin fortsätter utan kraftsamling och affärsutveckling kommer den att tappa alltmer. Branschen behöver förnyelse, vitalisering och utveckling. Man behöver lyssna på den nya generationen och vara lyhörd. Företagen och branschens omvärldsförståelse är inte tillräckligt hög och det saknas strukturerad FoU insatser. För att nå detta krävs samverkan, kompetenshöjande aktiviteter och omvärldsbevakning.


Affärs-/verksamhetsutveckling
Branschen själv säger att det råder brist på kunskapen om affärsmodellering. Modernt ledarskap, processtänk, digitalisering, interaktion med kund/leverantör/omvärld, ökad produktivitet är en bristvara. Snedfördelningen vad gäller andelen män och kvinnor i ledande befattning är stor då 80% inom är män, uppskattningsvis, enligt statistik från bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF.


Attraktivitet och synlighet
Skolan har inte möjlighet att komma ut i näringslivet så branschen måste komma till skolan för att lära ut, visa och marknadsföra vad som görs, transparens om hur saker produceras i Sverige vs andra länder. Branschen behöver beskriva arbetsmiljö, hållbart företagande och ansvarstagande medarbetare.

Vi behöver visa vilken status branschen har, att det är en attraktiv bransch med framtidstro.

Företagen i branschen har själva har inte möjlighet/resurser, kunskap och förmåga att exponera sig i så hög utsträckning som krävs för att kunna öka attraktionskraften i sina varumärken/produkter. Branschen söker samordnade aktiviteter som leder till ökad exponering av bransch och möbelregion, både nationellt och internationellt.
 

I förstudien har några aktiviteterna varit workshop "Bransch i förändring", seminarie på Möbelriksdagen, Resa till Brno och Italien med besök i deras möbelkluster.