KKRAFT

Finansiär: Tillväxverket, Region Kronoberg, Region Jönköping och TMF

Period: 1 Jan 2019 till 15 Dec 2020

 

"Svensk design- och möbelbransch ska upplevas som världsledande”

 

Interior Cluster Sweden arbetar aktivt tillsammans med medlemsföretagen, för att skapa en djupare förståelse för såväl behov som framtida utmaningar inom svensk möbel- och inredningsindustri. Många av de företag som utgör medlemsbasen representerar  kända varumärken som förknippas med svensk design, arbetet i projketet fokuserar på områden som centrala för att utveckla sina positioner i en konkurrensutsatt miljö via internationalisering och kompetens.

 

LÖNSAMHET.

Den svenska möbel- och inredningsindustrin har under flertalet år vuxit med lönsamhet, mycket tack vare en stark byggsektor och en stigande konjunktur. Historiskt sett har det funnits en stark korrelation mellan bygg- och möbel- och inredningsindustrin (TMF, 2017).

Det finns flertalet makroekonomiska indikatorer som pekar mot en avtagande och delvis vikande marknad de närmsta åren. Ett förändrat marknadsläge, med tuffare konkurrens och vikande marknadsunderlag ställer därför krav på fortsatt affärsutveckling för att bibehålla och stärka befintliga marknadspositioner.

 

KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING.

Det finns idag ett brett behov av kompetens inom värdekedjans alla delar. Medlemmarna pekar ut behov av kompetens inom såväl produktion, försäljning som design och formgivning, Vidare understryker medlemmarna vikten av att behålla och vidareutveckla produktion i Sverige. Detta för att säkra den historiskt uppbyggda kompetensen inom svensk möbel- och inredningsindustri, men också för att dra nytta av de positiva associationer som svensk design och svensk produktion har på den internationella marknaden.

 

INTERNATIONALISERING.

Svensk möbel- och inredningsindustri är i hög grad internationell, där exporten uppgår till ca 60 % av produktionen. Delar av produktionen ligger utanför Sverige och möbelföretagen visar en hög närvaro vid internationella mässor och för industrin viktiga mötesplatser. Sammantaget bedöms export- och handelsrelationer som en framgångsnyckel för fortsatt expansion och konkurrenskraft.

KKRAFTs ambition är att stärka nätverket mellan klustermedlemmar genom värdekedjans alla delar, för ökad konkurrenskraft på nationell och internationell nivå. För att möjliggöra ett stärkt nätverk adresseras två huvudsakliga kategorier; klusterledning och klustermedlemmarna. Det kitt som binder dessa kategorier samman utgörs engagemanget rörande frågor beträffande lönsamhet, kompetensutveckling, sysselsättning och internationalisering.
 

Projektet KKRAFT syftar därför till att

• Stärka strategin för möbelklustrets långsiktiga arbete med konkreta aktiviteter och projekt utifrån ett medlemsdrivet behov;

• Engagera klustermedlemmar genom att samskapa aktiviteter med utgångspunkt i affärsutveckling och nytta;

• Generera affärsnytta genom att synliggöra klustermedlemmar inom och utom nätverket, på såväl nationell som internationell nivå;

• Positionera möbelklustret som gemensam nätverkspartner och samlingsplats för svensk möbel- och inredningsindustri samt som självklar träffpunkt för industrigemensamma utmaningar.

En stor del av den svenska möbel- och inredningsindustrin är geografiskt belägen på mindre och medelstora orter i Sverige, det är därför en självklar drivkraft att Interior Cluster Sweden arbete också kopplar an till landsbygdsutveckling, genom att bidra till utveckling av möbel- och inredningsproduktion i Sverige.
 

Mot bakgrund av detta kommer projekt KKRAFT att organisera arbetet enligt följande kategorier:
 

1. Internationalisering

2. Affärsutveckling

3. Klusterutveckling

4. Informationsspridning

Projektets samverkanpartners